Доцна вечерва: Хакиран важен македонски сајт – од луѓе од Грција

НАЈНОВА ВЕСТ – Се случи доцна вечерва.

Никој не очекуваше такво нешто.
Министерството за образование и наука е министерство во состав на Владата на Република Македонија, според член 23 од Законот за организација и работа на ограните на државната управа (Сл.весник на Р. Македонија бр 59/2000 од 21.07.2000 година).
Доцна вечерва, овој сајт е хакиран од грчки хакери. Сите податоци кои беа достапни таму ги нема. Има само известување дека сајтот е хакиран од страна на Грци.
Министерството за образование и наука ги врши работите што се однесуваат на:
воспитанието и образованието од сите видови и степени;

организацијата, финансирањето, развојот и унапредувањето на воспитанието, образованието и науката;

воспитанието и образованието на децата на нашите ра ботници на привремена работа и престој во странство;

верификацијата на струките и профилите во образованието;
ученичкиот и студентскиот стандард;

технолошкиот развој, информатиката и техничката култура;

информациониот систем;

меѓународната научно-техничка соработка;

надзорот од неговата надлежност и

врши други работи утрврдени со закон.

Во состав на Министерството за образование и наука се:

Педагошка служба;

Бирото за развој на образованието;

Управата за равој и унапредување на образованието на јазиците на националностите и

Државниот просветен инспекторат.

Бирото за развој на образованието има својство на правно лице.

error: Content is protected !!