ФОТО: Една бројка на личната карта покажува колку ДВОЈНИЦИ имате – дознајте и вие

Меѓу податоците кои се наоѓаат на биометриските лични карти е и бројот чии лица имаат слични карактеристики како и вашите.

Еве како можете тоа да го проверите!
Кога новите, биометриски лични карти, им беа соопштени на граѓаните се знаело дека сите податоци на нив ќе бидат истите кои беа и на старите документи на хартија.
Меѓутоа, еден од броевите кој се наоѓа на вашиот биометриски документ открива колку луѓе во Македонија чии лица, судејќи според фотографијата, која е во базата на Министерството за внатрешни работи, имаат слични карактеристики како вашето лице.
Македонска лична карта

Личната карта е лична исправа во Република Македонија со која се докажува идентитетот, државјанството, живеалиштето и адресата на граѓанинот на државата. Документот го издава Министерството за внатрешни работи (МВР). Секој граѓанин со наполнети 18 години возраст е должен да има лична карта. Лична карта може да му се издаде на граѓанинот со наполнети 15 години живот по лично барање, по претходна согласност од родителите, законскиот застапник или старателот.
По изглед, македонската лична карта личи на кредитна картичка, со тоа што е пластична и правоаголна. Оддесно стои фотографија на сопственикот. На горниот раб стои името Република Македонија на два јазика, македонски (кирилица) и англиски (латиница). Под тоа, со големи букви стои натписот „Лична карта“, исто така на двата јазика. На картата се прикажани и знамето и грбот на државата.

Печатени податоци

Описот на секое поле стои на македонски и англиски.

Предна страна:
Презиме
Име
Државјанство
Пол
Датум на раѓање
Број на лична карта
Датум на издавање
Важи до
Потпис
Задна страна:
Место на раѓање
Живеалиште и адреса
Издадена од
Машински читливи податоци

Кон крајот на 18 и почеток на 20 век , кога Македонија била дел од Отоманското Царство, жителите морале да поседуваат отоманска лична карта. Таквата карта била позната како nüfus tezkeresi (на османски турски јазик),[2] или нофуз (на македонски јазик).[3] За важноста на овие карти зборува на пример барањето на Крсте Мисирков да се впише „Македонци“ внаместо Македонски Словени..[4]

Воведени се измени во процедурата за издавање на лична карта.

Потребно е телефонско закажување преку бесплатниот телефонски број 0800 192 92 (само од фиксен телефон); и електронско закажување за лични документи на http://termin.mvr.gov.mk/

Што е лична карта?

Лична карта е јавна исправа со која се докажува идентитетот, државјанството,живеалиште и престојувалиште на граѓанинот на Република Македонија.

Старите лични карти ќе важат до рокот на важење кој е наведен во личната карта, но најдолго до три години од денот на влегување на сила на Законот за изменување и дополнување на законот за личната карта (Службен весник бр. 19/2007)

Што треба да знаете?

Секој граѓанин со наполнети 18 години возраст е должен да има лична карта. За да добиете лична карта, мора да имате пријавено живеалиште (отворете го табот за живеалиште и престојувалиште).

Лична карта може да му се издаде на граѓанинот со наполнети 15 години живот по лично барање, по претходна согласност од родителите, законскиот застапник или старателот. Можете да имате само една лична карта.

Каде може да добијам лична карта?

Лична карта можете да добиете во подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во подрачјето каде што имате живеалиште.

За да ја добиете првата лична карта треба да го направите следново: да пополните и да поднесете барање кое може да го добиете бесплатно во подрачната единица на Министерството за внатрешни работи.

Да се поднесе:

-Ваш извод од матичната книга на родените; (Се прибавува по службена дожност)

-Лична карта на еден од родителите на увид

-да платите за образецот за личната карта паричен износ од 190 денари

-Кога ќе го поднесувате барањето службе­ниците ќе ви земат отпечатоци од два прста и ќе ве фотографираат.

Рокот на важење на личната карта зависи од вашата возраст. Ако сте на возраст:до 27 години – рокот на важење е 5 години; над 27 години – рокот на важење е 10 години.

Личната карта ќе ви ја издаде подрачната единица на Министерството за внатрешни работи каде што сте го поднеле барањето во рок од 15 дена по поднесување на барањето.

Кога, како и каде треба да ја заменам личната карта?

КОГА: Личната карта треба да ја замените во следниве случаи:

-Ако на личната карта и истекува рокот на важење (Треба да поднесете барање за замена на личната карта најдоцна 30 дена пред датумот на кој и истекува рокот на важење);

-Ако го промените местото на живеење (живеалиштето или адресата на станот во живеалиштетето);

-Ако го промените личното име;( Од управата за водење на матични книги ќе се прибавуваат преписи заради точни податоци)

-Ако личната карта Ви е оштетена или дотраена (службеното лице на Министерството за внатрешни работи кое е овластено да побара да му ја покажете личната карта може да ве упати да поднесете барање за замена на таква лична карта во рок од 15 дена).

КАКО: За да ја замените личната карта во горенаведените случаи, треба да го направите следново:

-да поднесете барање за замена на личната карта;

-доказ за извршената промена (истечената лична карта, оштетената или дотраената лична карта,

-доказ за промена на местото на живеење: имотен лист или договор за закуп;

-доказ за промена на личното име: извод од матична книга на родените со новото презиме со склучен брак или извод од матичната книга на венчаните + важечка л.карта од сопругот или сопругата;

-да платите за образецот за личната карта паричен износ од 190 денари на жиро сметка

КАДЕ: Во органот на Министерството за внатрешни работи кој ја издал личната карта, ако во меѓувреме не сте го промениле местото на живеење.

ВАЖНО: Министерството за внатрешни работи ќе Ви издаде нова лична карта во рок од 15 дена од денот кога сте поднеле барање за замена на личната карта. Кога ќе ја подигнете новата лична карта, мора да ја предадете старата во Министерството за внатрешни работи, за поништување.

За изгубена или украдена лична карта потребно е:

-Барање

-Изјава

-Уплатница190,00 денари

-Или преку Пос терминал уплата од 190,00 денари

-Уплатница 60.00 денари за Службен Весник

-Или преку Пос терминал уплата од 65,00 денари

-Дупликат л.карта која не е во важност не треба да се огласи

Под кои околности ќе подлежите на плаќање парична глоба?

Ќе платите глоба во износ од 20 до 80 евра во денарска противвредност ако :

-имате повеќе од една лична карта;

-сте наполниле 18 години, а немате лична карта;

-поднесете лажен извод од матичната книга на родените;

-се служите со лична карта чиј рок на важеење и истечен;

-не поднесете барање за замена на личната карта 30 дена пред да и истече рокот на важење или пак во рок од 15 дена откако службеното лице на Министерството за внатрешни работи ве упатило да ја замените оштетената или дотраената лична карта;

-не поднесете барање за замена на личната карта при промена на местото на живеење и при промена на личното име;

-му ја дадете личната карта на друго лице да се послужи со неа како да е негова и ако се послужите со туѓа лична карта како да е Ваша.

-нема да ја предадете старата лична карта на МВР заради поништување

Ќе платите глоба во висина од 30 евра во денарска противвредност ако:

-Не ја носите личната карта со себе и ако одбиете да му ја покажете на службено лице на Министерството за внатрешни работи кое е овластено со закон да Ве легитимира (да побара да му покажете лична карта).

error: Content is protected !!